ชื่อ นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิ ปริญญาตรี   วท.บ. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Email : theerayut.chi@gmail.com