ชื่อ นายทศพล บุญประทีป

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิ ปริญญาตรี   ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Email : tos_at@hotmail.com