ชื่อ นางสาววรรณ์ษา ชนะกุล

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิ ปริญญาโท   ค.บ. คหกรรม