ชื่อ นายปิยะ คงอุบล

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาโท   วท.ม. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา