ชื่อ นายสมพงษ์ ชูมากเลี่ยม

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาโท   วท.ม. พืชไร่ วิชาโทวิทยาการคอมพิวเตอร์