ชื่อ นางจุฑารัตน์ ถ่ายง่วน

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาโท   ค.ม. หลักสูตรและการสอน
Email : jutarut.tai@gmail.com