ชื่อ นายรน สาคันลัย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ตำแหน่ง ฝ่ายบริหาร ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาโท   กศ.ม. บริหารการศึกษา