ชื่อ นางจิราวรรณ ยกรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี