ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สาย

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ปริญญาตรี   ค.บ. สังคมศึกษา