ชื่อ นางสุกัญญา อินทรัตน์

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาตรี    ภาษาไทย วิชาโทนาฏศิลป์