ชื่อ นางเพ็ญพันธ์ ปานแก้ว

ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ปริญญาโท    การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ