ชื่อ นางสุฒิมา อิ่มอำไพ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิ ปริญญาตรี    นาฏศิลป์ไทย