ชื่อ นางเพียงเพ็ญ ลูกชาย
พนักงานธุรการ

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ
วุฒิ ต่ำกว่าปริญญาตรี