ชื่อ นายกนกพล ตันชัยวิโรจน์
ช่างสี

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ
วุฒิ ต่ำกว่าปริญญาตรี