ฝ่ายบริหาร
นายกิตติ วิชัยดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายโกศล อุ่นชู
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายชัช ลิ่มชวลิต
ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายทินกร โปซิว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
นายรน สาคันลัย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวสุมาลี หลีจิ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล