ฝ่ายบริหาร
นายกิตติ วิชัยดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายโกศล อุ่นชู
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายชัช ลิ่มชวลิต
ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายรน สาคันลัย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นายวิริยะ ยศนำ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
Get Adobe Flash player