ฝ่ายบริหาร
นายประสิทธิ์ พนประชาเชษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายอนรรฆ อินทรัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
นายโกศล อุ่นชู
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายชัช ลิ่มชวลิต
ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายรน สาคันลัย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นายวิริยะ ยศนำ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
Get Adobe Flash player