สถิติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

วันที่

ม.1

ม.4

รวม

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

20 มี.ค. 2559

98

131

229

20

30

50

279

21 มี.ค. 2559

45

45

90

69

119

188

278

22 มี.ค. 2559

34

19

53

13

9

22

75

23 มี.ค. 2559

8

6

14

5

3

8

22

24 มี.ค. 2559

8

6

14

4

3

7

21

รวม

193

207

400

111

164

275

675