จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ร้อยละ

ชาย

หญิง

รวม

ม.1

10

193

205

398

21.58

ม.2

10

168

174

342

18.55

ม.3

10

190

187

377

20.44

รวม ม.ต้น

30

551

566

1117

60.57

ม.4

6

109

142

251

13.61

ม.5

6

86

145

231

12.53

ม.6

6

89

156

245

13.29

รวม ม.ปลาย

18

284

443

727

39.43

รวมทั้งหมด

48

835

1009

1844

 

ร้อยละ

45.28

54.72

 

 

Get Adobe Flash player