จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ร้อยละ

ชาย

หญิง

รวม

ม.1

0

0.00

ม.2

10

183

200

383

27.40

ม.3

10

144

168

312

22.32

รวม ม.ต้น

20

327

368

695

49.71

ม.4

7

93

157

250

17.88

ม.5

6

104

140

244

17.45

ม.6

6

76

133

209

14.95

รวม ม.ปลาย

19

273

430

703

50.29

รวมทั้งหมด

39

600

798

1398

 

ร้อยละ

42.92

57.08