จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ร้อยละ

ชาย

หญิง

รวม

ม.1

10

183

200

383

21.48

ม.2

10

184

201

385

21.59

ม.3

10

144

168

312

17.50

รวม ม.ต้น

30

511

569

1080

60.57

ม.4

7

93

157

250

14.02

ม.5

6

104

140

244

13.68

ม.6

6

76

133

209

11.72

รวม ม.ปลาย

19

273

430

703

39.43

รวมทั้งหมด

49

784

999

1783

 

ร้อยละ

43.97

56.03

 

 

Get Adobe Flash player