ข้อมูลบุคลากรแยกตามตำแหน่งและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559

กลุ่มสาระ

อันดับ

รวม

ครูผู้ช่วย

คศ. 1

คศ. 2

คศ. 3

คศ. 4

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

 คณิตศาสตร์

0

0

0

2

1

3

0

2

0

0

8

 วิทยาศาสตร์

1

0

0

3

2

2

1

1

0

0

10

 ภาษาไทย

0

0

1

2

1

2

0

2

0

0

8

 ภาษาต่างประเทศ

0

0

0

4

0

5

0

1

0

0

10

 ศิลปศึกษา

0

0

1

1

2

1

0

0

0

0

5

 สุขศึกษาพลศึกษา

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

3

 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

0

0

1

2

2

3

0

0

0

0

8

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

0

0

0

1

3

0

1

4

0

0

9

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

รวม

1

0

3

15

13

17

2

11

0

0

62

รวมทั้งสิ้น

1

18

30

13

0

 

แสดงข้อมูลบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา

บุคคลากร

วุฒิการศึกษา

รวม

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี/เทียบเท่า

ป.โท

ป.เอก

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

 ฝ่ายบริหาร

0

0

2

0

4

0

0

0

6

 ครู

0

0

12

33

7

10

0

0

62

 พนักงานราชการ

0

0

2

4

0

1

0

0

7

 ลูกจ้างประจำ

5

1

0

1

0

0

0

0

7

 ครูอัตราจ้าง

0

0

5

4

0

0

0

0

9

 ครูผู้ช่วย

0

0

2

8

0

1

0

0

11

รวม

5

1

23

50

11

12

0

0

102

Get Adobe Flash player