ข้อมูลบุคลากรแยกตามตำแหน่งและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562

 

แสดงข้อมูลบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา

บุคคลากร

วุฒิการศึกษา

รวม

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี/เทียบเท่า

ป.โท

ป.เอก

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

 ฝ่ายบริหาร

0

0

1

0

4

1

0

0

6

 ครู

0

0

7

33

2

10

0

0

52

 พนักงานราชการ

0

0

2

3

0

0

0

0

5

 ลูกจ้างประจำ

2

1

0

0

0

0

0

0

3

 ครูอัตราจ้าง

0

0

3

2

0

0

0

0

5

 ครูผู้ช่วย

0

1

5

16

0

1

0

0

23

รวม

2

2

18

54

6

12

0

0

94