ข้อมูลบุคลากรแยกตามตำแหน่งและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559

 

แสดงข้อมูลบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา

บุคคลากร

วุฒิการศึกษา

รวม

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี/เทียบเท่า

ป.โท

ป.เอก

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

 ฝ่ายบริหาร

0

0

1

0

3

0

0

0

4

 ครู

0

0

10

26

3

8

0

0

47

 พนักงานราชการ

0

0

2

3

0

0

0

0

5

 ลูกจ้างประจำ

3

1

0

1

0

0

0

0

5

 ครูอัตราจ้าง

0

0

2

2

0

0

0

0

4

 ครูผู้ช่วย

0

1

6

27

0

1

0

0

35

รวม

3

2

21

59

6

9

0

0

100

Get Adobe Flash player