ข้อมูลบุคลากรแยกตามตำแหน่งและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559

 

แสดงข้อมูลบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา

บุคคลากร

วุฒิการศึกษา

รวม

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี/เทียบเท่า

ป.โท

ป.เอก

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

 ฝ่ายบริหาร

0

0

1

0

3

0

0

0

4

 ครู

0

0

11

37

3

12

0

0

63

 พนักงานราชการ

0

0

2

4

0

0

0

0

6

 ลูกจ้างประจำ

3

1

0

0

0

0

0

0

4

 ครูอัตราจ้าง

0

0

1

3

0

0

0

0

4

 ครูผู้ช่วย

0

1

5

16

0

0

0

0

22

รวม

3

2

20

60

6

12

0

0

103

Get Adobe Flash player