ข้อมูลบุคลากรแยกตามตำแหน่งและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562

 

แสดงข้อมูลบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา

บุคคลากร

วุฒิการศึกษา

รวม

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี/เทียบเท่า

ป.โท

ป.เอก

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

 ฝ่ายบริหาร

0

0

1

0

4

1

0

0

6

 ครู

0

0

7

36

3

11

0

0

57

 พนักงานราชการ

0

0

2

3

0

0

0

0

5

 ลูกจ้างประจำ

2

1

0

0

0

0

0

0

3

 ครูอัตราจ้าง

0

0

0

2

0

0

0

0

2

 ครูผู้ช่วย

0

1

6

15

1

1

0

0

24

รวม

2

2

16

56

8

13

0

0

97